CiPAR Patents

  • CiPAR
  • 2891

 

NO.Patent NumberDate of PatentTitleInventor(s)
1I668411
2019.08.11POSITION INSPECTION METHOD AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT
CHEN, SHEAN JEN; CHANG, CHIA YUAN; HSU, FENG CHUN; SIE, YONG DA
2I7063352020.10.01OBJECT CHARACTERISTIC LOCATING DEVICE AND LASER AND IMAGING INTEGRATION SYSTEM
LIN, CHUN YU; HSU, FENG CHUN; NAIR, SUMESH; SU, JING JIE; CHANG, CHIA YING; CHEN, SHEAN JEN
3I727341
2021.05.11LASER PROCESSING SYSTEM AND METHOD OF DETERMINING LASER PROCESSING PATH
CHEN, SHEAN JEN; CHEN, YAN SHUO; CHANG, CHIA YUAN; SIE, YONG DA
4I727393
2021.05.11LASER AND IMAGING INTEGRATION SYSTEM AND METHOD THEREOF
HSU, FENG CHUN; CHANG, CHIA YUAN; HSIEH, JIH LIANG; LIN, CHUN YU; CHANG, CHIA YING; CHEN, SHEAN JEN
5US11127160B2
2021.09.21OBJECT CHARACTERISTIC LOCATING DEVICE AND LASER AND IMAGING INTEGRATION SYSTEM
CHUN YU LIN, FENG-CHUN HSU, SUMESH NAIR, JIN-JIE SU, CHIA-YING CHANG, SHEAN-JEN CHEN
6I760245
2022.04.01AGRICULTURAL DEVICE AND FLOWER THINNING OPERATING PLATFORM AND FLOWER THINNING METHOD THEREOF
CHEN, SHEAN-JEN; HSU, CHIA-WEI; NAIR, SUMESH; LEE, JEN-YU; SU, JING-JIE; CHANG, CHIA-YING; CHIOU, CHU-YING
7M634262
2022.11.11ELECTRIC SELF-PROPELLED VEHICLE WITH OVERHEAD TRACK-TYPE
CHEN, SHEAN-JEN; SUNG, CHUN-TING; CHEN, TING-CHIEN; HSU, MENG-HUI
8I799619
2023.04.21METHOD OF MANUFACTURING MINIATURIZED WAVEFRONT SENSOR
CHEN, SHEAN-JEN; LIU, ZHI JIA; CHANG, CHIA YUAN
9

I821071

2023.11.01SINGLE WHEEL ASSEMBLY AND WORKING TRUCK USING THE SAME
CHEN, SHEAN-JEN; HSU, CHIA-WEI; SUNG, CHUN-TING; WANG, MING-LIANG; HSU, MENG-HUI
10I828468
2024.01.01TRACKED VEHICLE WITH HUB MOTORS
CHEN, SHEAN-JEN; SUNG, CHUN-TING; LIU, DUN-REN; HSU, MENG-HUI; LU, CHUN-LIN